Dni wolne

Zarządzenie nr 4/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Dargini

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 14 września 2023r

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami), § 5 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

  • 1

Po uzyskaniu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w dniach:

2 listopada 2023r.

3 listopada 2023r.

2 maja 2024r.

14,15,16 maja 2024r. – egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024r.

 

  • 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

SP Dargiń 2021
Free Joomla! templates by Engine Templates